Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Houtlet.nl Amsterdam niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Houtlet.nl Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Aansprakelijkheid

Houtlet.nl Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Houtlet.nl Amsterdam. Houtlet.nl Amsterdam behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Houtlet.nl Amsterdam. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Houtlet.nl Amsterdam geen controle heeft. Houtlet.nl Amsterdam draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Inhoud

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Houtlet.nl Amsterdam is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Houtlet.nl Amsterdam verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Houtlet.nl Amsterdam verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Houtlet.nl Amsterdam of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Houtlet.nl Amsterdam.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Houtlet.nl Amsterdam
E-mail: info@houtlet.nl